Rēzeknes novada izglītības pārvaldes īstenojamie projekti

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes īstenojamie projekti

1. Eiropas Savienības fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un DARI!” Īstenošanas laiks: 2014. gada septembris – 2018. gada decembris.

2. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris –2022. gada 31. decembris

3. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Īstenošanas termiņš: 2016. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. decembris

4. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

  • Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada marts – 2022. gada decembris.
  • Projekta mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei

5. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”. Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.

6. Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai. SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Īstenošanas laiks: 31.10.2016. – 31.12.2020.

7. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai”. Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

8. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”.

  • Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27. janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.
  • Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

A1AIBhXi_400x400Pumpurs midi ar malām.3693a7542aca73fa351a288942c2ce62422viscLV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_small(2)