Atbalsta centrs

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības Pārvaldes Izglītības atbalsta centrs

Rēzeknes novada pašvaldības
Izglītības pārvalde
Prokuratūras spārns
2.stāvs, 2.kabinets
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne LV 4600
Tālrunis 64607196
E-pasts: rniac@inbox.lv
Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 9:00 – 12:00
Otrdiena 12:00 – 15:00
Trešdiena 10:00 – 15:00 (pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs)
Ceturtdiena 09:00 – 12:00
Piektdiena -
Speciālisti
Psiholoģe - Natālija Melne
Speciālās izglītības pedagoģe – koordinatore Ilona Bruskovska
Logopēde – Inese Muhamberga
Sociālais pedagogs – Lilija Šodnaka
Darbības mērķis
Centra darbības mērķis ir sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, kā arī koordinēt speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Pakalpojumi
  • Individuālās un grupu konsultācijas;
  • Tematisko semināru organizēšana un vadīšana (piedalīšanās pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāku sapulcēs utt.);
  • Metodiskās palīdzības sniegšana psihologiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, mācību priekšmetu skolotājiem ;
  • Izglītības iestāžu vadītāju informēšana par aktualitātēm speciālās izglītības jomā;
  • Pasākumu organizēšana
 Aktuālākie jautājumi, par kuriem sniegtas konsultācijas:
  • Palīdzība bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskajā izpētē un nepieciešamo apstākļu izveidē;
  • Mācību grūtības saistībā ar skolēnu izziņas spēju un vecumposmu īpatnībām;
  • Mācību grūtības saistībā ar uzvedības problēmām;
  • Bērnu uzvedības problēmas saistībā ar ģimenes apstākļiem, skolas un klases mikrovidi;
  • Vardarbība pret bērnu.