Jaunumi

Izmaiņas Dzimtsarakstu nodaļas darbā 2013. gadā

Ar 2013. gada 1. janvāri ir jauninājumi ģimenes tiesību regulējumā – spēkā stājušies grozījumi Civillikuma Ģimenes tiesību daļā, kas attiecas arī uz dzimtsarakstu nodaļu darbību, kā arī jauns Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas būtiski maina civilstāvokļa aktu reģistrācijas noformēšanu un dzimtsarakstu nodaļu iekšējo darba kārtību. Par jaunumiem informē Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lilita Lucatniece.

Būtiskākie grozījumi attiecībā uz laulību reģistrāciju:
- Iesniegumu un citus laulības noslēgšanai nepieciešamos dokumentus ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no tā, kur laulība tiks slēgta – dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā. Tas nepieciešams, lai tiktu nodrošināta pilnīga informācijas aprite par noslēgtajām laulībām.

- Ja personas vēlēsies noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kur tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniegs personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un valsts nodevas samaksu.

- Laulību varēs noslēgt ne agrāk kā viena un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, ja netiks konstatēti likumā noteiktie šķēršļi (ja no iesnieguma iesniegšanas brīža pagājuši seši mēneši un laulība nav noslēgta, tad iesniegums jāiesniedz no jauna).

- Ir atcelta laulības izsludināšana, tas nozīmē, ka dzimtsarakstu nodaļās publiski netiks izlikta informācija par laulību pieteicējiem.

- Pēc personu lūguma, saskaņojot ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, laulību varēs reģistrēt ne tikai dzimtsarakstu nodaļas telpās un baznīcā, bet arī citā vietā, protams, ja personas nodrošinās laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus. Ja notiks izbraukuma laulības reģistrācija, tad personām jārēķinās ar to, ka laulības ceremonijas laikā tiks parakstīts tikai protokols par laulības noslēgšanu ārpus dzimtsarakstu iestādes telpām, bet laulības apliecība izsniegta netiks. To varēs saņemt nākamajā darba dienā, personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, vai, iepriekš saskaņojot, pa pastu ierakstītā vēstulē.

Jaunā likumdošana paplašina arī paternitātes atzīšanas iespējas

Paternitāti tagad var atzīt arī uz bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīga iesnieguma pamata. Paternitātes atzīšana notiek, ja augstākminētās personas dzimtsarakstu nodaļā ierodas personīgi un iesniedz kopīgu iesniegumu, ja tas nav iespējams, tad iesniedzēju parakstu īstumu uz iesnieguma var apliecināt notariāli. Jaunais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums paredz, ka paternitātes atzīšanas iesniegumu var iesniegt viens no vecākiem, ja klātneesošās personas – bērna tēva vai mātes paraksta īstumu apliecinājusi dzimtsarakstu iestādes amatpersona, zvērināts notārs, bāriņtiesa vai konsulārā amatpersona. Saskaņā ar Civillikumu, iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

Reģistrējot jaundzimušo, bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ierakstīt bērna radinieku tautību tiešā augšupejošā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ja par dzimšanas vai miršanas faktu nav paziņojušas likumā noteiktās personas – ģimenes locekļi, radinieki vai citas personas, un par šo faktu kļuvis zināms iestādei (piem. pašvaldība, sociālais dienests, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestāde, bāriņtiesa u.c.), saskaņā ar Civilstāvokļa reģistrācijas aktu likumu, tai ir pienākums rakstveidā paziņot dzimtsarakstu nodaļai par attiecīgo notikumu.

Turpmāk visas Latvijas dzimtsarakstu nodaļas būs iekļautas vienotā civilstāvokļa aktu reģistrā, kas ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Tas nozīmē, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs varēs iesniegt iesniegumus un pieprasījumus, saņemt izziņas, atkārtotas apliecības, reģistrēt laulības, dzimšanas un miršanas faktus jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no fakta notikuma vietas vai personas deklarētās dzīvesvietas. Tātad iedzīvotāji var brīvi izvēlēties dzimtsarakstu nodaļu , kur tuvāk un ērtāk sakārtot nepieciešamos dokumentus.

Līdz ar darba uzsākšanu vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā, vairāk netiek izsniegtas vecā tipa stingrās uzskaites civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības. Turpmāk jaunās dzimšanas, laulības un miršanas apliecības izdrukā no vienotā reģistra uz A4 formāta baltas lapas, ko apzīmogo ar valsts ģerboņzīmogu un paraksta dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Ja laulība tiks slēgta baznīcā, tad laulības apliecību izsniegs mācītājs tāpat, kā tas bija līdz šim.

Kas attiecas uz Rēzeknes novada iedzīvotājiem, tad jaunajiem vecākiem, kuri nāk reģistrēt bērniņa dzimšanu, Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļā ir iespēja arī uzreiz deklarēt jaundzimušā dzīvesvietu, ja tā ir Rēzeknes novadā, un uzrakstīt iesniegumu vienreizējā sociālā pabalsta saņemšanai, ko piešķir Rēzeknes novada pašvaldība bērna piedzimšanas gadījumā. Tāpat arī reģistrējot miršanas faktu, var saņemt informāciju par sociālo pabalstu ārkārtas gadījumos, kad to paredz Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi, attiecīgajā gadījumā ir iespēja arī uzreiz dzimtsarakstu nodaļā uzrakstīt iesniegumu tā saņemšanai.

Atgriežas krāsainās dzimšanas, laulību un miršanas apliecības

Tieslietu ministrija, ņemot vērā iedzīvotāju izteiktos viedokļus par līdzšinējo dzimšanas, laulības un miršanas apliecību vizuālo izskatu, ir izstrādājusi apliecībām jaunu dizainu, kas stājās spēkā  2013. gada 11. martā. Jaunās veidlapas ir A4 formāta ar krāsainu pamatni un dekoratīvu rāmīti – zaļā krāsā dzimšanas apliecībai, sarkanā krāsā laulības apliecībai, melnā krāsā miršanas apliecībai, savukārt centrā izvietots Latvijas valsts ģerbonis. Veidlapas fons ir gaišā krāsā, papildus centrā ir izvietots valsts ģerbonis. Jāpiebilst, ka iedzīvotāji varēs apmainīt apliecības, kas saņēma no šī gada 1. janvāra jebkurā dzimtsarakstu nodaļā bez maksas, uzrādot iepriekš izsniegto apliecību. Ja iepriekš izsniegto apliecību iesniegt nevarēs, tad persona varēs pieprasīt un saņemt apliecību atkārtoti par maksu pēc dzimtsarakstu nodaļas cenrāža.

Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa