Rēzeknes novada domes sēde (4.04.2019)

Publicēts 04.04.2019

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par pašvaldību kopīgās iestādes ,,Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” atskaiti par 2018.gadu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”” izdošanu

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”

4. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.9 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”

5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.10 „Par prasībām, pieņemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā”

6. Par Rēzeknes novada speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

8. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN FRH 422 – izsoles rezultātu apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Sprīdītis” Dekteros, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

10. Par nekustamā īpašuma “Autogarāža 1” Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

11. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

12. Par nekustamā īpašuma „Upesleja 1” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Šķerbinieki” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai Z. A.

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Liesmas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.A.

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Matīši”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.K.

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Ainas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. M.

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Liesmas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M.

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Liesmas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. N.

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Liesmas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai J. Š.

20. Par nekustamā īpašuma “Jančuki”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. K.

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. G.

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. V.

23. Par nekustamā īpašuma “Aizupieši” Stoļerovas pagastā atsavināšanas izbeigšanu

24. Par nekustamā īpašuma “Smilškalni” Nautrēnu pagastā atsavināšanas izbeigšanu

25. Par nomas līguma par pašvaldībai piederošu būvju uzturēšanu noslēgšanu ar J. K. Silmalas pagastā

26. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Stoļerovas pagasta pārvalde”

27. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde”

28. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

29. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

30. Par samaksas samazināšanu A. Š. par īpašumā piešķirto zemi Gaigalavas pagastā

31. Par apbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 006 0442 un 7852 006 0405 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Feimaņu pagastā

32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0057 sadali Ilzeskalna pagastā

33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 sadali Nagļu pagastā

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Avotiņi” un “Ceļmala” Lūznavas pagastā

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krištops” Ozolaines pagastā

36. Par smilts – grants un smilts atradnes „Feimaņi” izstrādes atļaujas izsniegšanu AS „Latvijas valsts meži” Rēzeknes novada Feimaņu pagastā

37. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

39. Par aizņēmuma ņemšanu pasažieru mikroautobusa iegādei projekta ”LLI-341 “Aging in comfort/ Senioru sociālā iekļaušana”” ietvaros

40. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa aprēķinu apripināšanu Ozolaines pagastā

41. Par tiesas sprieduma izpildi civillietā Nr.C26197916 pilnsabiedrības “Latgales būve” prasībā par parāda, nokavējuma procentu un līgumsoda piedziņu

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0