Noteiktas Ciskādu ciema prioritārās ielas ūdenssaimniecības attīstībai

Publicēts 14.08.2014

Sakstagala pagasta pārvalde izstrādā tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”. Izstrādes procesā, uzklausot iedzīvotāju ieteikumus, tiek mainītas ielas, kuras tiks pieslēgtas centralizētajai ūdenssaimniecībai. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijā ir iekļautas ielas ar blīvāku apdzīvotību, līdz ar to nodrošinot arī optimālāku tīklu izbūves secību vienlaicīgi ar kanalizācijas tīklu izbūvi. Ielu nomaiņa ir tehniski un ekonomiski pamatojama ar ciema reljefu un plānoto ūdenssaimniecības objektu izvietojumu. Kopējais rekonstruējamo ūdensapgādes tīklu garums – Zaļā iela, maģistrālie tīkli – 785 m, pārslēgumi 170 m, Līkā iela, maģistrālie tīkli – 360 m, pārslēgumi 35 m. Kanalizācijas tīklu izbūve nepieciešama visā ciema ekonomiski pamatotajā pakalpojumu zonā, bet ierobežotā pieejamā finansējuma dēļ tā ir sadalīta 2 kārtās – projekta ietvaros un ārpus projekta. Projekta izstrādes gaitā tika veikta iedzīvotāju aptauja un secināts, ka ir jāmaina kanalizācijas tīklu izbūves ielas. No projekta ir izslēgtas Baznīcas un Aptiekas ielas, Baznīcas ielā tīklus atstājot tikai tādā apjomā, lai pārslēgtu sabiedriski nozīmīgas būves – skolas — ēku un izbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Pēc saņemtajiem ierosinājumiem un projektēšanas tehniskās analīzes, kanalizācijas tīkli tiek plānoti 250 m Zaļā ielā, maģistrālie tīkli 550 m un pievadi 125 m. Līkā ielā ir reljefa kritums uz Zaļās ielas pusi, tāpēc maģistrālie vadi tiek plānoti 335 m, pievadi 35 m.

Projekts tiek īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, paredzot Eiropas Struktūrfondu atbalstu 492 313 EUR, kopējās projekta izmaksas 579 108 EUR.

Kopumā projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Ciskādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazinās antropogēno ietekmi caur novadgrāvi uz Čečoras upi, kas ir Rēzeknes upes pieteka, samazinās vidē novadītā piesārņojuma daudzumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotām krājtvertnēm, kas ir eitrofikācijas cēlonis, novērsīs potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Sakstagala pagastā.

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes (zudumi sastāda 52,4%, pēc projekta realizācijas – 32,6%), līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums, samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju. Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi Ciskādu ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīklu izbūves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām. Kanalizācijas tīklu izbūve radīs priekšnoteikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm.

Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu, normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādes (78,2%) un kanalizācijas (50,3%) pakalpojumu pieejamību Ciskādu ciema iedzīvotājiem, nodrošinās 100% pakalpojumu kvalitātes atbilstību visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, samazinās noplūdes daudzumu ūdensapgādes sistēmā. Tā pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi, un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Ciskādu ciemā.

Olga Muravjova
Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja

ERAF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0