Nomas tiesību izsole zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097

Publicēts 23.09.2019

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: zemes nomas tiesības

Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums: 7846 009 0097

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Čornajas pagasts

Atrašanās vieta: ‘’Laguna P”, Foļvarkova.

Iznomājamā platība: 9,50 ha ( zemes vienības daļa)

Zemes vienība uzmērīta: Jā

Ierakstīta zemesgrāmatā: Jā

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: pašvaldības ceļa aizsargjosla

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados nav tikusi apstrādāta, par ko liecina vecā, sausā zāle. Konstatēti krūmu kārklu, bērzu, vītolu apaugumi. Meliorācijas sistēmas nav. Piekļūšana Objektam ir no pašvaldības autoceļa 4636 Uškāni — Uškāni.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 211,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019.gada 1.oktobrim, plkst.10.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 1. oktobrī, plkst.11.00.

Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507vai 28786267.

Izsoles noteikumi

2 (955 x 1700) 3 (955 x 1700)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0