NOMAS TIESĪBU IZSOLE: palīgtelpu būve ar kadastra apzīmējumu 78540050204009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā

Publicēts 02.04.2015

1. Nomas objekts – palīgtelpas Nr.1 un Nr.2 kopējā platībā 111,96 m2 ar kadastra apzīmējumu 78540050204009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība” kadastra apzīmējums 7854 005 0204, pēc adreses: Meža iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0204 009 , lietošanas mērķis – komercdarbība.

2. Nosacītā nomas maksas apmērs par telpu EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) – 0,21 EUR/m2, nomas maksas apmērs par zemi iekļauts telpu nomas maksā.

3. Maksimālais nomas termiņš (gadi) – 7 gadi.

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2015.gada 17.aprīlim, plkst.10.00, Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes iela 2 , Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.

5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

6. Izsoles vieta un datums – Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā. 2015.gada 17.aprīlī plkst.10.00.

7. Izsoles solis – EUR 0,05.

8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644537.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

10.Kontaktpersona: Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals, tālrunis 64644537, info@gaigalava.lv

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0