Nekustamā īpašuma „Paksīši” zemes vienības un darbnīcas ēkas, kas atrodas Meirānos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsole

Publicēts 21.11.2014

1. Nomas objekts – nekustamais īpašums „Paksīši”, kadastra numurs 7844 002 0305, kurš sastāv no darbnīcu ēkas (turpmāk tekstā – Ēka), kopplatībā – 1323,60 m2 ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0305 001 un zemes vienības 0,4412 ha, kadastra apzīmējums 7844 002 0305, adrese: Meirāni, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612, lietošanas mērķis – sabiedrisko pakalpojumu sniegšana.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,02 EUR/m2.

3. Maksimālais nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2014. gada 9. decembrim plkst.10.00, Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.

5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

6. Izsoles vieta un datums – Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2014. gada 9. decembrī, plkst.11.00.

7. Izsoles solis EUR 0,01/m2.

8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: Mob.telef.: 28378899.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

10. Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis, tālrunis 28378899, e- pasts info@bērzgale.lv

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0