Nekustamā īpašuma “Grāvmala” izsole Nautrēnu pagastā

Publicēts 04.06.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu- nekustamo īpašumu “Grāvmala”, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 6876 003 0133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0182, platība 0,39 ha.

Izsoles vieta un datums – ”Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 8. jūlijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 7. jūlijam plkst.16.30. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta astotās daļas 1. punktu izsolei drīkst pieteikties zemes īpašnieki, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – EUR 1012,31 (viens tūkstotis divpadsmit eiro 31 centi), nodrošinājuma nauda- EUR 101,20 (viens simts viens eiro un 20 centi), izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi), reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit eiro un 00 centi). Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048229, kods HABALV22, līdz reģistrācijai izsolē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Nautrēnu pagasta pārvaldē pie lietvedes darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30. Tālrunis uzziņām 29203135, 64628805.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0