Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 26.02.2019

Neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.10.00.

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7888 007 0186

Zemes vienības statuss: rezerves zemes fonda zeme

Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts

Atrašanās vieta: “Hatki”

Iznomājamā platība: 1.08 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Apgrūtinājumi nav konstatēti

Cita informācija: augsne iepriekšējos nav tikusi apstrādāta. Meliorācijas sistēma pilnvērtīgi nedarbojas. Piekļūšana Objektam ir nedaudz apgrūtināta, nepieciešams panākt vienošanos par piekļuvi ar zemes vienības 7888 007 0100 īpašnieku

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 20.03.2031.)

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 32,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 6. martam, plkst.9.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.10.00.

Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706

32

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0