Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 26.02.2019

Neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.14.00.

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7888 004 0338

Zemes vienības statuss: zeme, zemes reformas pabeigšanai

Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts

Atrašanās vieta: “Vecružina”

Iznomājamā platība: 0.8 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados nav tikusi apstrādāta. Vietām konstatēti krūmu/ kārklu apaugumi augstumā līdz 5 metriem. Meliorācijas sistēmas nav vai arī tā pilnvērtīgi nedarbojas. Piekļūšana Objektam tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa ‘’8838 Vecružina-Tarakanovka’’.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 20.03.2031.)

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 28,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 6. martam, plkst.09.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.14.00.

Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706

7

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0