Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Bārzu sola” ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 Čornajas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 23.04.2019

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 78460100200

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zeme

Administratīvā teritorija: Čornajas pagasts

Atrašanās vieta: “Sprukti”

Iznomājamā platība: 1,50 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: pašvaldības ceļa aizsargjosla

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados nav tikusi apstrādāta, par ko liecina vecā, sausā zāle. Konstatēti krūmu kārklu, bērzu, vītolu apaugumi. Meliorācijas sistēmas nav. Piekļūšana Objektam ir no pašvaldības autoceļa.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 28,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 30. aprīlim, plkst.12.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 30. aprīlī, plkst.13.00.

Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507.

 Izsoles noteikumi

12

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0