Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 23.01.2019

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7888 015 0153

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā neapbūvēta zeme

Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts

Atrašanās vieta: “Karnopole”

Iznomājamā platība: 5.74 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: ūdensteces aizsargjoslas teritorija, tauvas joslas teritorija gar upi, ceļa servitūta teritorija.

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados ir apstrādāta. Zemes vienība ir meliorēta. Piekļuve nodrošināta pa servitūta ceļu

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai

ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 20.02.2031.)

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 170,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 30. janvārim, plkst.9.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 30. janvārī, plkst.10.00.

Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706

 

”Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā!”

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. februāra lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 11.§), 2019. gada 26. februārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.3, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153- 5,74 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 21.02.2019 un ir spēkā līdz 20.02.2031.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0