Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti

Publicēts 03.09.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 1. augusta lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.18, 5.§, 4.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 ar platību 0,80 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 26.08.2019 – 26.08.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0