Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0153 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 25.04.2019

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 2. maijā, plkst.12:30.

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7860 006 0153

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Kantinieku pagasts

Atrašanās vieta: “Liuža”

Iznomājamā platība: 3,0 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nav

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nav

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados nav tikusi apstrādāta. Augsne piemērota lauksaimnieciskai ražošanai. Zemes vienība- nav meliorēta. Piekļūšana Objektam tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa V552 Ciskādi-Dricāni.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 15.05.2031.)

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 82,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2. maijam plkst. 09:00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 2. maijā, plkst.12.30.

Pieteikšanās vieta: Kantinieku pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Kantinieku pagasta zemes lietu speciālistu Andri Laizānu pa tālruni: 28305701

Izsoles rezultāti

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0