Nautrēnu pagastā īstenots projekts “Dejosim ar prieku”

Publicēts 06.12.2019

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gada 26. jūlijā apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000051” “Dejosim ar prieku”. Projekts tiek realizēts atbilstoši Rēzeknes novada kopienu partnerības attīstības stratēģijas Rīcības plānam 2014.-2020.gada apakšpasākumam ” Darbību īstenošana sakarā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā R.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīva, attīstība, mūžizglītība”. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju vajadzībām un projekta idejām. Nautrēnu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Vasalinki” tika izveidots 2018. gada rudenī. Kolektīva izveides mērķis – dažādot laukos dzīvojošo un strādājošo iedzīvotāju saskarsmes un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt tautas garīgā mantojuma saglabāšanu, sniegt pozitīvu piemēru jauniešiem, citām iedzīvotāju grupām par iespējām savienot darbu un jēgpilnu brīvā laika izmantošanu. Projekta mērķis – Iegādāties Latgales kultūrvēstures tradīcijām atbilstošu tautu tērpa komplektu Nautrēnu pagasta VPDK “Vasalinki”, sniedzot iespēju kolektīvam uzstāties pasākumos gan pagastā,gan ārpus pagasta, piedalīties skatēs un sadančos. Apgūstot Latgales horeogrāfu dejas, pagasta teritorijā saglabāt un popularizēt, īpaši jaunākās paaudzes vidū, tautas nemateriālā mantojuma vērtības, Latgales un Latvijas kultūrvēstures bagātības. Tērpu izgatavošanai tika noslēgts līgums ar SIA “Rota R”. Projekta kopējās izmaksas ir 4372,12 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 3934,92 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10%- 437,21 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības ”Nautrēnu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas rezultātā iegādātie tautu tērpi dos iespēju VPDK “Vasalinki” piedalīties dažādos pasākumos, uzstāšanos darīt vizuāli izteiksmīgu, veicinās sadarbību ar kolektīviem citos pagastos un novados.

Projekta vadītāja Ingūna Ludborža

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0