Lendžu pagastā labiekārtots administratīvās ēkas piebraucamais laukums

Publicēts 23.10.2020

logo

Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000011 “ Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” administratīvās ēkas piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana”. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju vajadzībām un projekta idejām.

Projekta ietvaros SIA ”Vaivars” veica administratīvās ēkas piebraucamā laukuma bruģēšanu, izbūvēja uzbrauktuvi vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, veica vides labiekārtošanas darbus, lai veidotu sakoptu un pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas EUR 31 573,84, t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 21439,29, no tām ELFLA finansējums 90% jeb EUR 19295,36 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 12278,48.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis

DSC_0075DSC_0077DSC_0084

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0