Latgalē īsteno projektu „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”

Publicēts 28.10.2016
Foto: Māris Justs

Uz jautājumu kā stiprināt Latvijas un Latgales ilgtspēju atbildes centīsies rast Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”, īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti.

Projekts ir vērsts uz reģionālās politikas un vides aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē, atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020. izvirzītajiem principiem – „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā īpaši, akcentējot kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.” Ar minētajiem principiem ir tieši saistīts projekta mērķis: plašā dažādu jomu ekspertu dialogā ilgtspējas aspektā vispusīgi vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību un no tā izrietošās iespējas un riskus, lai pilnveidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Atslēgas vārdi, kas sniedz precīzāku ieskatu projekta saturā, ir šādi: izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, kā arī citas izglītības pakāpes formālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), ilgtspēja.

Lai šo mērķi īstenotu, tiek organizētas sešas savstarpēji saistītas tematiskās iniciatīvas:

  • forums “ Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”, Rēzekne, 2016. gada 25. novembris;
  • diskusija „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”, Ludza, 2017. gada 27. janvāris;
  • diskusija „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai”, Madona, 2017. gada 17. februāris;
  • diskusija „Tranzīts un vides aizsardzība”, Līvāni, 2017. gada 3. marts;
  • forums, veltīts Latgales simtgades kongresa atcerei “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados”, Rēzekne, 2017. gada 28. aprīlis;
  • Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltītā izstāde (ekspozīcijas atklāšana forumā Rēzeknē 2017. gada 28. aprīlī).

Oktobrī astoņās darba grupās Rēzeknē, Rīgā, Ludzā, Līvānos un Madonā, eksperti detalizēti apsprieda pasākumu satura koncepcijas un norišu scenārijus. Tajās domās dalījās vairāk nekā piecdesmit eksperti – pašvaldību vadītāji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, vides aizsardzības institūciju eksperti, uzņēmēji, augstskolu un zinātniski pētniecisko institūciju vadošie eksperti, izglītības iestāžu vadītāji, vides inženieri, doktoranti un citu valstisko un nevalstisko institūciju pārstāvji.

Ilustrētā situācijas analīze un izteiktie viedokļi uzskatāmi izgaismoja dažādu institūciju darbinieku centienus radīt labvēlīgus priekšnoteikumus Latvijas un Latgales ilgtspējīgai attīstībai. Iepazīstoties ar iestrādēm un pozitīvo pieredzi (tostarp vides aizsardzībā un dabas resursu saudzīgā izmantošanā), domājot par iespējām, ko šāda pieeja paver uzņēmējiem, pētniekiem un arī pašvaldībām, eksperti ieskicēja arī risināmo problēmu laukus. Jāuzsver, ka vairāki no aprādītajiem uzstādījumiem saturiski sasaucas ar Vides politikas pamatnostādnēs fiksētājiem – nepietiekama vides informācija visos līmeņos, lai plaši īstenotu un atbalstītu videi draudzīgu rīcību, nepilnīga vides izglītība, pārāk maza ir sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu risināšanā visos līmeņos, nepietiekami tiek apzināta un popularizēta vietējā plānošanas līmeņa un vides rīcību labā prakse, kas ir sastopama Latvijā daudzās pašvaldībās. Latvijas zinātne pārāk maz iesaistās reģionālos pētījumos un prognožu izstrādē, kā arī valsts dabas kapitāla izvērtēšanā, lietišķo pētījumu koordinācija nav pietiekama. Ir pārāk neliels atbalsts vides sektora nevalstiskajām organizācijām, tāpat arī nepilnīgi tiek izmantoti uz tirgu balstīti vides politikas ekonomiskie instrumenti.

Šo problēmu apskats būs uzmanības centrā visā projekta gaitā, sākot ar forumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 25. novembrī, kā arī turpmākajās debatēs Ludzā, Līvānos un Madonā. Rēzeknes forumā “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” piedalīsies valdības, Saeimas, nozaru ministriju atbildīgās amatpersonas, pašvaldību vadītāji, izglītības un pētniecības institūciju eksperti, uzņēmēji. Savu dalību ir pieteikuši: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas vadītāja Laimdota Straujuma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Andrejs Krasņikovs, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Līvānu novada domas priekšsēdētājs Andris Vaivods, Madonas novada domas priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, Augstākās Izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Latvijas Universitātes profesors Juris Krūmiņš, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, RSEZ A/S “Rēzeknes dzirnavnieks” vadītājs Arvīds Zelčs, uzņēmuma “Latgales dārzeņi un loģistika” valdes loceklis Edgars Romanovskis, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore Ērika Ruskule, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Sandra Ežmale, Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Plavinska un daudzi citi.

Būtiskākie ekspertu ieteikumi un secinājumi tiks apkopoti gala ziņojumā, kurš tiks sniegts projekta noslēguma forumā “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados”. Zīmīgi, ka tas notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā, atzīmējot tā atceres simtgadi, 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē. Ziņojums būs publicēts arī dažādos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos un projekta īstenotāju interneta mājas lapās.

Dažas domas par projekta nozīmīgumu

Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors

“No 1996. gada Rēzeknē tiek īstenotas vides izglītības studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmenī. Daudzi šo programmu absolventi arī strādā konkrētajā specialitātē vai ar to saistītā sfērā. Tāpat augstskola ir attīstījusi vides inženierzinātnes pētniecības jomu. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir izveidojies savs partneru loks – iestādes un organizācijas, kuras darbojas vides aizsardzībā, taču ar mūsu pieredzi vien nepietiek, lai valsts mērogā piesaistītu uzmanību vides problēmām, lai apzinātu un saglabātu dabas vērtības. Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda dotajai iespējai, šī projekta ietvaros mēs varam diskutēt un sniegt sabiedrībai ziņojumu par esošo situāciju, kā arī iespējamiem risinājumiem. Būtiski, ka šie svarīgie jautājumi plašā lokā tiek aktualizēti Latvijas simtgades un Latgales kongresa simtgades gaidās”.

Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

“Rēzeknes novads var lepoties ar izcilām dabas vērtībām – Latgales pērli Rāznas ezeru, leģendām apvīto Mākoņkalnu, putnu vērotāju iecienīto Lubāna mitrāju un citām ainaviski bagātām vietām. Lai šo dabas daudzveidību un krāšņumu sajustu arī nākamās paaudzes, mums kā pašvaldībai ir svarīgi iesaistīties dabas bagātību saglabāšanā un iedzīvotāju izglītošanā par vides jautājumiem. Tāpēc arī Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā dominē vides joma. Tāpat arī pašvaldība ir izstrādājusi dabas teritoriju izmantošanas priekšnoteikumus, kā arī dabas resursu apsaimniekošanas un saglabāšanas noteikumus, kas nodrošina pēc iespējas pilnvērtīgāku bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu. Mūsu sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmiju un Rāznas dabas parku vides jomā ir vainagojusies ar daudzu veiksmīgu projektu īstenošanu. Jaunākā iniciatīva ir Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ietvaros pašreiz topošā Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltītā izstāde, ar ko ikviens interesents varēs iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2017. gada 28. aprīlī foruma “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” laikā.”

Alīna Gendele, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja

“Esam iesaistījušies šajā nākotnes projekta īstenošanā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, sekmētu Latgales dabas bagātību apzināšanu un to izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā. Mūsu uzņēmējiem ir nepieciešama palīdzība, piesaistot finanšu līdzekļus zinātnisko pētījumu veikšanai (piemēram, medicīnas tūrisma un kosmētikas ražošanas jomā).”

Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs

„Projekta īstenošanas gaitā Līvānos 2017. gada 3. martā notiks diskusija “Tranzīts un vides aizsardzība”, jo esam viena no tām pilsētām, kuru vairāk nekā četru kilometru garumā šķērso tranzīta iela (šoseja Rīga – Daugavpils A6). Pilsētai nav apvedceļa, līdz ar to transporta plūsma ir kā dzīva artērija. Ir svarīgi, lai tranzīta plūsma nenodarītu kaitējumu videi un cilvēkiem. Ir skaidrs, ka tikai, izglītojot sabiedrību, mēs varam cerēt, ka cilvēki apzināsies riskus un meklēs risinājumus problēmām, tāpēc uzskatām par svarīgu iesaistīties šī vides aizsardzības projekta īstenošanā kopā ar kolēģiem citās pašvaldībās un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.”

Informāciju par projektu sagatavoja:

Andra Mangale,
Projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” koordinatore

Andris Nātriņš,
Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0