Izveidota ekspertu grupa

Publicēts 31.07.2015
Foto no interneta resursiem

Šī gada 30. jūlijā Rīgā norisinājās tikšanās, kuras laikā izveidota ekspertu grupa sešu cilvēku sastāvā. Šie eksperti projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros noskaidros attīstības/globālās izglītības situāciju pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos un pirmsskolas izglītības vadlīnijās: pētot esošās attīstības/globālās izglītības politikas normatīvos dokumentus Latvijā; analizējot esošo valsts pamatizglītības standartu, mācību priekšmetus un pirmsskolas izglītības vadlīnijas; sniedzot priekšlikumus attīstības/globālās izglītības integrēšanai Latvijas pirmsskolas un sākumskolas posmā dažādām mērķa grupām un veiks citus ekspertu pienākumus.

Ekspertu grupā darbosies Inga Belousa (vadošā eksperte), Tija Zīriņa, Agrita Miesniece, Rūta Kronberga, Biruta Rīvāne un Laura Bužinska.

Inga Belousa, PhD

ingaInga Belousa ir Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) padomes pārstāve (kopš 2013. gada), Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) biedre (kopš 1998. gada), LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes viesdocētāja (kopš 2012. gada), LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes viesdocētāja (kopš 2008. gada), biedrības „Latvijas Lauku forums” Kompetenču centra pētījumu metodikas izstrādes un pielietošanas eksperte (kopš 2013. gada) un projektu vadītāja biedrībā “Zaļā Brīvība” (kopš 2015. gada).

Tija Zīriņa, Dr. psych., profesore, Pirmsskolas pedagoģijas katedra, Pedagoģijas fakultāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.

tijaTija Zīriņa strādā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Pedagoģijas fakultātes Pirmsskolas pedagoģijas katedrā kā docētāja jau 20 gadus. Profesores zinātniskās intereses ir saistītas ar bērnu attīstības likumsakarību izpēti dažādos vecumposmos gan pirmsskolā, gan skolā. Tija Zīriņa docē RPIVA studentiem – topošajiem skolotājiem studiju kursus pedagoģiskajā psiholoģijā. Profesorei ir liela pieredze skolotāju tālākizglītībā, kur pedagogu profesionālās pilnveides kursos sniedz zināšanas attīstības psiholoģijā pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. Tija Zīriņa regulāri piedalās docētāju mobilitātē un vada nodarbības skolotāju programmu studentiem Eiropas augstskolās Austrijā, Grieķijā u. c. valstīs, kā arī piedalās dažādos ES finansētajos projektos par izglītības attīstības iespējām pirmsskolā un skolā.

Agrita Miesniece, Mg.paed.

agritaAgrita Miesniece ir Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas pirmsskolas un sākumskolas speciāliste, vairāku mācību grāmatu autore.

 

 

Laura Bužinska, Mg.paed.

lauraLaura Bužinska ir ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā LU, papildinājusi savas zināšanas Ungārijā, mācoties Starpkultūru psiholoģijas un izglītības programmā un Dānijā, mācoties Globālo studiju programmā.
Aktīvi darbojusies dažādās nevalstiskajās organizācijās, tai skaitā LAPAS. Šobrīd strādā LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrā.

 

Biruta Rīvāne, Mg.paed.

birutaBiruta Rīvāne ir Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības metodiķe un Verēmu pamatskolas pirmsskolas izglītības metodiķe.

 

 

 

Rūta Kronberga, Mg.paed.

rutaRūta Kronberga ir biedrības „Humana People to People in Latvia“ vadītāja, darbojas globālās izglītības jomā Latvijā un Eiropā jau septiņus gadus, vadījusi projektus un mācību seminārus gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. LAPAS padomes locekle no 2010. gada. Trīs gadus pārstāv LAPAS biedru organizācijas Eiropas līmeņa globalās izglītības DARE forumā. Kopš 2014. gada pasniedz studiju kursu par ilgtspēju Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

 

 

Inga Zapāne,
projekta vadītāja asistente

 

ek Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0