Pagarināts termiņš izsludinātajai sabiedriskajai apspriešanai par koku izciršanu Mākoņkalna pagastā

Publicēts 06.06.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienība „Mākoņkalna pagasta pārvalde„ dara zināmu, ka Mākoņkalna pagasta pārvalde, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, plāno veikt 5 koku (bērzi 2 gab., priedes 2 gab., liepa 1 gab.) ciršanu Vecstašuļu kapos ar kadastra apzīmējumu 7872 004 0109 un 11 koku (1 bērzs un 10 priedes), kā arī ciršanu Krievu Viraudas kapos ar kadastra apzīmējumu 7872 010 0111. Cērtamie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvaldes„ tiesiskā valdījumā esošās zemes Mākoņkalna pagastā.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībā Mākoņkalna pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā pie lietvedes līdz 2016. gada 15. jūlijam. (kontakttel.: 64646741, 29163241)

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saisošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0