Līdz 25. oktobrim tiek gaidīti pieteikumi uz LEADER projektu konkursa ceturto kārtu

Publicēts 25.09.2017

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu ar kopējo finansējumu 156 477,44 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 25. septembra līdz 2017.gada 25. oktobrim.

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam” (SVVA Stratēģija) mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” (M2) īstenošanu LAP 2014.-2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks SVVA Stratēģijas M2 Rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.).

R2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība: 
Rīcības atbalsta apmērs : 156 477,44 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 7 000 EUR; 5 000 EUR – tērpu iegādei interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.); 2 000 EUR – apmācību projektiem.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts).
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai: inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde t.sk. dažādu interešu klubu izveide (izņemot ieguldījumus būvniecībā).

Projektu īstenošanas termiņš:
• 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;
• 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

SVVA Stratēģijas īstenošanas teritorija: Rēzeknes novads un Viļānu novads.

Papildinformācija un konsultācijas:

Ar SVVA Stratēģiju var iepazīties un saņemt konsultācijas biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601). SVVA Stratēģijas elektroniskā versija pieejama www.rezeknespartneriba.lv vai www.lad.gov.lv. Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv vai papīra dokumenta formā biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601).

Kontaktpersona: SVVA Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne
(tālr.: 64607183 e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0