Izglītības darbinieki apmeklē Vidzemes skolas, gūstot iedvesmu Rēzeknes novada skolu attīstībai

Publicēts 28.04.2012
Maija un jūnija mēnešos Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieki piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem Latvijas novadiem, lai iepazītu viņu pieredzi projektu izstrādē un realizācijā, pārņemtu kolēģu labo praksi un metodoloģijas, kā arī pārrunātu problēmas un dalītos ar idejām to risināšanā. Šādu iespēju piedāvā Rēzeknes novada pašvaldības realizētais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Pirmais brauciens notika 24. aprīlī, kad uz trīs Vidzemes skolām devās mūsu izglītības iestāžu darbinieki.

Viņi apmeklēja Druvienas pamatskolu Gulbenes novadā, Līgatnes vidusskolu Līgatnes novadā un Mores pamatskolu Siguldas novadā. Mores pamatskolā pedagogus visvairāk interesēja viņu  realizētais  ESF projekts, kura ietvaros izstrādāta un īstenota programma  bērniem ar speciālām vajadzībām. Grupas dalībnieki interesējās par iegūto pieredzi  un grūtībām projekta īstenošanā, par tā ilgtspēju, kā arī  stāstīja par savu – Rēzeknes novada izglītības iestāžu – pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības.
Pozitīvu iedvesmu mūsu izglītības iestāžu darbinieki guva Druvienas pamatskolā. Tā ir reāls piemērs tam, kā maza skola spēj veiksmīgi attīstīties, piesaistot finansējumu no dažādām programmām un fondiem. Šīs skolas pedagogu komanda veiksmīgi īsteno projektus, kas uzlabo mācību procesu un vidi, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanas, mācību inventāra nodrošinājuma un bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanas projektus. Druvienas skola aktīvi iesaistās izsludinātajos konkursos, piemēram, Inovāciju balvā, kā arī veic dažādu dzīvesziņas un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas aktivitātes. Arī Rēzeknes novada izglītības iestādēm aktuāli ir šādi projekti, jo novadam ir bagāta vēsture, kuras izpētē var iesaistīt arī skolēnus. Tas noteikti veidotu iedzīvotāju lojalitāti un paaugstinātu viņu integrāciju, jo dažos novada pagastos vēsturiski ir izveidojies liels krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars. Aktuāls šis jautājums bija arī tām skolām, kuras atrodas vēsturiskajās ēkās.
Interesants projekts, kuru prezentēja Druvienas pamatskolas direktore un kurš radīja daudz jautājumu, bija Sorosa fonda-Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts „Druvienas pamatskola kā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs”, kura ietvaros skola pārveidota par bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītības un kultūras centru, kas savā darbībā balstās uz savstarpējo sadarbību, sekmē radošas un atbildīgas personības veidošanos. Šī pieredze ir jauna Rēzeknes novada izglītības iestādēm un parāda, kā nodrošināt skolas rentabilitāti, kā pilnveidot iedzīvotāju izglītošanas iespējas pagastos, kā uzlabot skolēnu brīvā laika pavadīšanas kvalitāti.  Dalībnieki apsprieda arī vispārējā mācību procesa organizēšanu, tai skaitā arī programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Interesanta pieredze bija arī ārpus mācību procesa aktivitātes, izveidojušās tradīcijas un projekti brīvā laika pavadīšanai vasarā, piemēram kokļu darbnīca.
Druvienas pamatskolas direktores Velgas Černoglazovas un skolotāju Lanas, Madaras un Jolantas prezentācijas sniedza brauciena dalībniekiem daudz pozitīvu emociju un ideju, kuras viņi varēs iedzīvināt savās skolās.
Savukārt, viesojoties Līgatnes vidusskolā, brauciena dalībniekiem skolotāja Aija Ziediņa stāstīja par pieredzi sadarbības un skolēnu apmaiņas projektos. Pieredzes skolēnu apmaiņas projektu īstenošanā Rēzeknes novada skolām nav, taču šādi projekti radītu iespēju iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar citu valstu tradīcijām  un valodu. Tas vietējai sabiedrībai radītu apstākļus veidot tolerantu attieksmi pret citām kultūrām, paplašinātu redzesloku un valodu zināšanas,  kā arī dotu iespēju apskatīt citas Eiropas valstis. Līgatnes vidusskolas skolotāja atzīmēja, ka ieguvums no šādiem projektiem mācību procesa uzlabošanai ir nenovērtējams: daudzi mācību priekšmeti no teorijas pārvērtās par aizraujošiem zināšanu iegūšanas avotiem. Arī skolotājiem vērtīgi šie braucieni, jo dod iespēju iepazīt  jaunas pedagoģiskas  metodes un darba paņēmienus, rada iedvesmu mācību procesa pilnveidošanai savā priekšmetā.
Brauciena laikā iegūtā informācija ir ļoti vērtīga viela pārdomām Rēzeknes novada pedagogiem, jo visu laiku ir aktuāls jautājums par nerentablu skolu likvidāciju. Savas unikālās nišas identificēšana ir skolu izdzīvošanas jautājums. Novada mērogā ir svarīgi saglabāt pēc iespējas plašāku izglītības iestāžu tīklu, jo tas saistīts ar iedzīvotāju dzīves līmeņa nodrošināšanu. Zināšanas par citu pašvaldību pieredzi skolu attīstības veicināšanā bija būtisks ieguvums. Liels brauciena pluss bija arī starpskolu attiecību pilnveidošanās, kas turpmāk dod cerību uz kopīgiem projektiem un labās prakses pārņemšanu.
Maijā un jūnijā plānoti vēl divi pieredzes apmaiņas braucieni. Kultūras jomas darbinieki dosies uz Cēsu novadu, savukārt speciālisti, kuri projekta ietvaros savas zināšanas papildināja par Kohēzijas fonda, ERAF, ELFLA un Lauku attīstības programmas projektiem, pēc pieredzes brauks uz Kuldīgas un Liepājas novadiem.
Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/027/3. Tas tiek īstenots laika posmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.
Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja Anna Jaudzema, t. 64607205
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0