Īstenots projekts „Gaismu aparatūras iegāde Ozolaines pagasta tautas nama vajadzībām”

Publicēts 10.09.2018

Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes 27.02.2018. lēmumu, tika īstenots projekts „Gaismu aparatūras iegāde Ozolaines pagasta tautas nama vajadzībām” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000037). Projekts tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4. kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis bija, iegādājoties kvalitatīvu gaismu aprīkojumu pasākumu organizēšanai, veicināt Ozolaines tautas nama pašdarbības kolektīvu veiksmīgu darbību un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu Ozolaines pagasta iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā Ozolaines Tautas namam tika iegādātas un uzstādītas skatuves priekšgaismas (4 prožektori) un skatuves apgaismojums (8 prožektori), 2 pultis gaismas režijai. Gaismas aparatūru piegādāja un montāžas darbus veica SIA “MUZPRO”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 6698,90, no kurām publiskais finansējums 90% apmērā ir EUR 6029,01 un Ozolaines pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% apmērā ir EUR 669,89.

Ilga Smane,
Ozolaines pagasta pārvaldes projekta vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0