Informācija zemes nomas līguma Nr.23 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Maltas pagastā

Publicēts 23.04.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 19. marta lēmumu ”Par 2014. gada 13. maija zemes nomas līguma Nr.23 darbības termiņa pagarināšanu un līguma izteikšanu jaunā redakcijā ” (protokols Nr.8,28.§), 2020. gada 14. aprīlī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.8.7.1/216, nomā nododot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 002 0048 -1,6ha platībā ar nomas maksu gadā 96,00 EUR(bez PVN), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 002 0054 -2,2ha platībā ar nomas maksu gadā 129,00 EUR(bez PVN) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 002 0134 -1,5ha platībā ar nomas maksu gadā 87,00 EUR(bez PVN) . Līgums stājas spēkā ar 13.05.2019. un ir spēkā līdz 15.11.2043.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0