Informācija par telpu, kas atrodas „Pagasta ēka” Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomu

Publicēts 20.06.2014

1. Nomas objekts – telpas Nr.66, Nr.67, Nr.70, Nr.71, kopplatībā 67 m2 ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0294 002, adrese „Pagasta ēka”, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618, kadastra numurs 7854 005 0294, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002, telpu grupas kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002 002, lietošanas mērķis – uzņēmējdarbība.
2. Nosacītā nomas maksas apmērs par telpām EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) – 0,21 EUR/m2, nomas maksas apmērs par zemi iekļauts telpu nomas maksā.
3. Maksimālais nomas termiņš (gadi) – 7.gadi.
4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2014.gada 24.jūlijam, plkst.10.00, Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.
5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
6. Izsoles vieta un datums – Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā. 2014.gada 24.jūnijā, plkst.10.00.
7. Izsoles solis – EUR 0,15.
8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: 64644537.
9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.
10. Kontaktpersona: Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede Valentīna Puste, tālrunis 64644537, info@gaigalava.lv

 Izsoles norises kārtība

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0