Informācija par telpas nomas līguma pagarināšanu

Publicēts 13.06.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 4. jūnija lēmumu (protokols Nr.15, 10§) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu”, 2020. gada 11. jūnijā ir noslēgta vienošanās Nr.8.7.2/337 ar SIA “DKRobotics”, reģ.Nr. 40203085046, juridiskā adrese Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627. Nomas līguma termiņš noteikts 2019. gada 1. maijā un ir spēkā līdz 2031. gada 27. februārim.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0