ERASMUS + projekts “My best idea” noslēdzies

Publicēts 31.05.2018

No 2015. gada līdz 2018. gada maijam Rēzeknes novada Izglītības pārvalde īstenoja ERASMUS + K2 projektu “My best idea”. Projekts notika sadarbībā ar Pitea pašvaldību Zviedrijā un ar Laives pašvaldību Itālijā. Projekta aktivitātes notika trīs virzienos: uzņēmējspēja, starpdisciplinārās mācības un digitālais portfolio. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes sadarbības partneri projekta aktivitāšu realizēšanā bija Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola (ABFS) Rīgā, kuri ne vien izglītoja kolēģus, bet arī dalījās savā pieredzē, uzņemot ārvalstu partnerus.

Rēzeknes novadā, pateicoties projekta realizācijai, triju gadu garumā nepārtraukti notika projektā gūto ideju izplatīšana, aprobēšana un iedzīvināšana: novada skolotājiem notika pedagogu profesionālā pilnveides kursi un izglītojošas vasaras skolas pedagogiem, ko vadīja gan pedagoģijas doktore Karine Oganisjana, gan Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas skolotājas Marika Melne, Kintija Blūmentāle un Ārija Melne. Vēl viens ne mazāk svarīgs pasākums ideju izstrādei bija starpdisciplināro mācību ideju konkurss, kurš notika katru gadu. Konkursā, kura mērķis bija motivēt izglītības iestādes ieviest starpdisciplināro mācīšanos kā plānveidīgu un neatņemamu pieeju mācību procesā, tikai aicinātas piedalīties ikvienas skolas komandas 2-4 pedagogu sastāvā. Nepārspējami līderi ikkatru gadu bija Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pedagogi, kas tikai apliecina projektā izveidojušos motivāciju darboties aktīvi.

Apkopojot gūtās zināšanas, pieredzi un guvumus tika atzīts, ka projekta laikā:

• Izveidojās veiksmīga sadarbība ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas komandu, kas strādā gan pie starpdisciplinārās mācīšanas, gan pie skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanas. Projekta ieviešanas laikā radās aizvien jaunas radošas idejas un lielāka izpratne par darāmo.

• Projektā gūto dažādo ideju realizācija vispilnīgāk ļāva izpausties skolēnu patstāvībai, radošumam, sagatavoja skolēnus dzīvei. Palielinājās skolēnu mācīšanās motivācija.

• Izglītības pārvaldei izveidojās optimāla sadarbība ar visu partnervalstu projekta līderiem un dalībniekiem, kā arī starp projekta partneriem Latvijas mērogā.

• Skolotājiem un arī skolēniem bija ļoti laba iespēja pilnveidot savas zināšanas, svešvalodu prasmes.

• Daudzpusīgo un interesanto vizīšu laikā gan Zviedrijā, gan Itālijā iegūtas jaunas idejas mācību priekšmetu satura realizācijai un starpdisciplināro nodarbību organizēšanai.

• Gūta ierosme labo praksi popularizēt un ieviest uz vietas, savā skolā un novadā.

• Skolotājiem bija iespēja viesoties ārvalstīs un radās iekšējā motivācija apgūt angļu valodu.

• Gūta pieredze starptautisku pasākumu plānošanā un organizēšanā.

Lai arī ERASMUS K2 projekta īstenošana ir izaicinājums, ieguvēji ir gan skolotāji, gan skolēni, gan Izglītības pārvalde, jo iesaistoties projekta aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, projekta dalībnieki bija motivēti uzdrīkstēties, dalīties pieredzē, īstenot jaunas idejas dzīvē.

 

 

Izglītības pārvaldes speciāliste Elita Opincāne

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0