Erasmus+ izsludina divus jaunus stratēģisko partnerību konkursus

Publicēts 04.09.2020

Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. Saistībā ar šo konkursu izsludināšanu Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas 2020. gada vadlīniju papildinājumus.

Partnerības digitālās izglītības vides sagatavošanai un attīstīšanai konkursā plānots atbalstīt sadarbības projektus, kuri veicina efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolu, profesionālās un augstākās izglītības sektoros, kā arī radošumu kā jauniešu un pieaugušo izglītības darba kvalitātes un inovāciju vairošanas komponenti skolu, pieaugušo izglītības un jaunatnes sektoros. Digitālās izglītības vides sagatavošanas un attīstīšanas aktivitātes palīdzēs risināt jaunus izaicinājumus un problēmas, kas veidojušās, izglītības sistēmai pēkšņi pārejot tiešsaistē un tālmācībā. Vienlaikus atbalstāmo projektu fokusā ir pedagogu digitālo kompetenču attīstīšana, nodrošinot vienlīdzīgas mācīšanās un pieejas iespējas.

Projektu aktivitāšu piemēri:

  • pasākumi digitālo rīku un metožu ieviešanai ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ar tiešsaistes/virtuāliem līdzekļiem;
  • pasākumi, kas atbalsta izglītojamo, skolotāju un pasniedzēju pielāgošanos tiešsaistes mācībām/tālmācībām;
  • pasākumi, kuros māca un veicina drošāku un atbildīgāku digitālo tehnoloģiju izmantošanu;
  • pasākumi, kas palīdz saprast, kā vislabāk digitālās tehnoloģijas iekļaut specifiska priekšmeta mācīšanā.

Savukārt radošuma partnerības projektu aktivitātes stiprinās un attīstīs formālo, ikdienējo un neformālo izglītības jomu organizāciju sadarbību ar radošajām un kultūras nozares organizācijām. Šāda attīstība izglītības sistēmās vairos radošuma pieeju, piederības sajūtu Eiropai un pārliecību iedzīvotājos par viņu spējām rast inovatīvus risinājumus. Ar aktivitātēm nepieciešams uzlabot sociālo integrāciju, izmantojot mākslas un starpkultūru dialoga pieejas.

Projektu aktivitāšu piemēri:

  • pasākumi, kas saistīti ar radošuma aspektu stiprināšanu neformālajā un formālajā izglītībā;
  • pasākumi, kas paātrina digitālo pārveidi un digitālo līdzekļu izmantošanu, lai pielāgotu veidu, kā radošie produkti, kultūras priekšmeti un pasākumi tiek veidoti, pārvaldīti, izplatīti, kā tiem piekļūst un tos patērē;
  • pasākumi aktīva pilsoniskuma un sociālās iekļaušanas veicināšanai ar mākslas palīdzību, īpaši jauniešu vidū;
  • pasākumi, kas attīsta talantus un veicina uzņēmējdarbību (tostarp sociālo uzņēmējdarbību), kultūras un radošās jomās;
  • mācību instrumenti un resursi, materiāli, kursi un apmācības, kas veicina radošumu, kultūru un multikulturālismu.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. oktobris plkst. 12:00 (pēc Briseles laika).

Detalizēta informācija par stratēģisko partnerību mērķiem, prioritātēm, atbilstības kritērijiem, piešķiršanas kritērijiem, finansējuma noteikumiem ir atrodama 2020. gada  Erasmus+ programmas vadlīniju papildinājumos. Pilnīga informācija par stratēģisko partnerību īstenošanas nosacījumiem pieejama papildinātajā 2020. gada programmas vadlīniju versijā.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) plāno organizēt informatīvu semināru potenciālajiem projektu pieteicējiem septembra otrajā pusē. Tuvākajā laikā būs pieejama informācija par pieteikumu veidlapām, tāpēc aicinām sekot līdzi aktualitātēm VIAA mājaslapā.

EK papildinātajā Erasmus+ darba programmā 2020. gadam Latvijai plānotais papildu finansējums izglītības un mācību jomā ir 1 827 508,00 eiro, skolu sektorā – 714 387,00 eiro, augstākās izglītības sektorā – 425 079,00 eiro, profesionālās izglītības sektorā – 312 838,00 eiro,  pieaugušo izglītības sektorā – 375 204,00 eiro. Kopumā EK piešķīrusi 200 milj. eiro abiem projektu konkursiem visās Erasmus+ programmas valstīs jeb 100 milj. eiro katram konkursam.

Avots: https://viaa.gov.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0