Dzīvokļu Strūžānos izsole

Publicēts 17.07.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta Nekustamā Īpašuma nosacītā cena, EUR (atkārtotās izsoles sākumcena) Nodrošinājuma nauda, EUR Izsoles solis, EUR Izsoles dalības maksa
Dzīvoklis Nr. 3, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900 0062,  kas sastāv no dzīvokļa  39,5 m² platībā,  3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122.
Izsoles noteikumi
EUR 841,00 EUR 84,10 EUR 100,00 EUR 20,00
Dzīvoklis Nr. 4, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900 0064,  kas sastāv no dzīvokļa 39 m² platība,  3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122.
Izsoles noteikumi
EUR 742,00 EUR 74,20 EUR 100,00 EUR 20,00
Dzīvoklis Nr. 8, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900 0063, kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m² platībā,  3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122.

Izsoles noteikumi

EUR 930,00 EUR 93,00 EUR 100,00 EUR 20,00
Dzīvoklis Nr. 11, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900 0066, kas sastāv no dzīvokļa 40 m² platībā,  4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122.
Izsoles noteikumi
EUR 851,00 EUR 85,10 EUR 100,00 EUR 20,00
Dzīvoklis Nr. 13, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900 0065,  kas sastāv no dzīvokļa 28,5 m² platībā,  2643/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 2643/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 2643/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122.
Izsoles noteikumi

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, no 2020. gada 17. jūlija plkst. 13:00 līdz 2020. gada 6. augustam plkst. 23:59 ir jāreģistrējas izsoļu dalībnieku reģistrā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas LR oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv., un ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda par konkrēto izsolāmo nekustamo īpašumu ir jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ. Nr.40900027407, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV53UNLA0055000968854, kods UNLALV2X.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020. gada 17. jūlijā, plkst. 13:00, turpinās līdz 2020. gada 17. augustam, plkst.23:59. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 64667552, 28723059.

EUR 718,00 EUR 81,70 EUR 100,00 EUR 20,00
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0