Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē nekustamo īpašumu „Upesciema pamatskola”

Publicēts 06.10.2014

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Upesciema pamatskola” ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0211, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas (skolas ēka) 1285,6 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0211 001, divām palīgēkām 91,1 m² kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0211 002; 7846 004 0211 004 un zemes gabala 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0211. Īpašums atrodas Rečeņu ciemā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0