Publicēts 05.04.2013
Pārcelts būvdarbu uzsākšanas termiņš ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros
Pamatojoties uz meteoroloģiskajiem apstākļiem, kad nav iespējams uzsākt zemes rakšanas darbus, Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta pārvalde, 02.04.2013. projekta vadības sanāksmē lēma par būvdarbu uzsākšanas termiņa pārcelšanu uz 22.04.2013. Informējam, ka 28.11.2012. ir noslēgts līgumu ar personu apvienību „UNL-K” vadošais biedrs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Leven” par būvdarbu izpildi ūdenssaimniecības projektam Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā. Būvuzraudzību objektā veiks SIA „Akorda” būvuzraugi, autoruzraudzību – SIA „Projektēšanas birojs „Austrumi”
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2013
Rēzeknes novada Ratnieku ciemā ir sākušies ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi
Čornajas pagasta Ratnieku ciemā ir sākušies ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbi. Atklāta konkursa rezultātā ir noslēgts līgums par būvniecības darbu realizēšanu ar SIA „Hektors”. Būvdarbus projektam „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/067/033”, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 170 434,35 LVL apmērā un Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde. Būvdarbu gaitā tiks izveidots jauns artēziskais urbums, veikta ūdensapgādes tīklu renovācija, rekonstruējamo tīklu un ūdens plūsmas skaitītāju pieslēgšana pie ēkām ielu sarkano līniju robežās, uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikta jauna kanalizācijas tīklu izbūve.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2013
Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstībai ir noslēgts būvdarbu līgums
Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu, Čornajas pagasta pārvalde ir izvērtējusi būvniecības iepirkuma piedāvājumus un ir noslēgts līgums par būvniecības darbu izpildi ar SIA „Hektors”. Čornajas ciemā būvdarbus ir paredzēts sākt aprīļa mēnesī un pabeigt līdz augusta beigām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2012
Feimaņos tiek realizēts ūdenssaimniecības projekts
2012.gada maijā tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2012
Sakstagala pagastā noslēdzies ūdenssaimniecības projekts
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde ir pabeigusi būvdarbus Uļjanovas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, un viss objekts ir nodots ekspluatācijā. Tagad projekta rezultātā visiem Uļjanovas ciema iedzīvotājiem, kuri pieslēgti centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai ir pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2012
Stoļerovā turpinās ūdenssaimniecības projekts
30.novembrī parakstīts līgums par būvniecības darbiem ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2012
Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā pieņem ekspluatācijā ūdenssaimniecības objektus
Projekta ietvaros ir veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, uzbūvēts jauns urbums un atjaunots esošais, kā arī uzbūvētas atdzelžošanas iekārtas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2012
Bērzgales pagasta pārvalde noslēdz līgumu par ūdenssaimniecības būvdarbiem
4.novembrī Bērzgales pagasta pārvalde ir izvērtējusi iepirkumu un tiek slēgts būvdarbu līgums ar SIA „Latgalija”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2012
Ekspluatācijā pieņemts ūdenssaimniecības attīstības objekts Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā
5. oktobrī, pamatojoties uz veiktajiem ūdenssaimniecības būvdarbiem, ir sasaukta objekta nodošanas – pieņemšanas komisija, kura veica objekta apsekošanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.09.2012
Pabeigti rekonstrukcijas darbi ERAF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” ietvaros
14.septembrī ir pilnībā pabeigti ūdensvada, kanalizācijas tīklu, urbuma „Liuža Nr.2”, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, kas ļauj uzsākt objekta pieņemšanas – nodošanas saskaņošanas procedūru.
 Lasīt vairāk