Publicēts 02.12.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātiem
2019. gada 20. novembrī, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033, 2.70 ha platībā, nomas tiesības ieguva vienīgais izsoles dalībnieks ar zemes nomas maksu EUR 65,00 (sešdesmit pieci eiro 00 centi) (bez PVN) gadā. Izsolītās zemes vienības nomas līgums tika noslēgts ar SIA “ROMANDA” uz 12 (divpadsmit) gadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2019
Paziņojums par 19 zemes vienību Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem apzīmējumiem 7888 001 0052, 7888 005 0298, 7888 010 0085, 7888 010 0260,7888 007 0355, 7888 007 0249, 7888 007 0419, 7888 007 0420, 7888 007 0434, 7888 007 0314, 7888 007 0313, 7888 007 0308, 7888 007 0252, 7888 007 0332, 7888 007 0350, 7888 007 0250, 7888 007 0331, 7888 007 0079 un 7888 007 0213 Silmalas pagastā nomas tiesības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2019
Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0421
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2019
Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0404
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 20.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētās vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 ar platību 1,5 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 59,00 (piecdesmit deviņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 21.11.2019 – 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 20.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 ar platību 0,85 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 21.11.2019 – 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 20.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171 ar platību 5,2 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 139,00 (viens simts trīsdesmit deviņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 21.11.2019 – 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 19.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206 ar platību 1,00 ha ieguva Z/S ”Boriņi”, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 04.11.2019 – 04.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 19.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0069 ar platību 0,41 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 04.11.2019 – 04.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 19.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0501 ar platību 0,72 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 04.11.2019 – 04.11.2031.
 Lasīt vairāk