Publicēts 03.08.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajās teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2020
Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Dricānu pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Dricānu pagasta pārvalde” paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.07.2020
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli” Ozolaines pagastā atkārtotu izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 29. septembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās, adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra Nr.7876 006 0470, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0548, 2704 m2 platībā un atrodas “Baltmājas”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2020
Pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.23, Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.23, Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 900 0125, platība 34.4 m².
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2020
Pārdod nekustamo īpašumu – 3-istabu dzīvokli Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 3-istabu dzīvokli Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 900 0126, 66.8 m² platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2020
Pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Mākoņkalna pamatskola”
Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Mākoņkalna pamatskola” ar kadastra Nr. 7872 008 0257, kas sastāv no zemes gabala (kad. apz. 7872 008 0529) 7111 m2 platībā un skolas ēkas (kad. apz. 7872 008 0257 001) 978.0 m2 platībā. Īpašuma adrese: “Mākoņkalna pamatskola”, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2020
Dzīvokļu Strūžānos izsole
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli:
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2020
Par nekustamā īpašuma “Borauha” izsoli Mākoņkalna pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums „Borauha”, atrodas Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 001 0033.Nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes vienībām (kad.apz. 7872 001 0033 un 7872 001 0036) ar kopējo platību 5618 m2 un vienģimeņu dzīvojamās mājas 101.6 m2 platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.07.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules” Čornajas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsole notiks Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads 2020. gada 21. augustā plkst.13.00, Čornajas pagasta pārvaldes telpās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2020
Paziņojums par neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0362, 7888 007 0273, 7888 007 0368, 7888 007 0232, 7888 005 0089, 7888 006 0056 un 7888 002 0139Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli
Zemes nomas tiesību izsole Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk