Bērzgales Romas katoļu baznīcai tiks remontēts jumts

Publicēts 05.06.2014

2014. gada martā tika atbalstīts biedrības Sieviešu interešu klubs ASTRA” projekts ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”. Projekta „Bērzgales Romas katoļu baznīcas jumta remonts” ietvaros biedrība, sadarbībā ar Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīcas draudzes padomi, veiks dievnama  jumta remontu.  Tiks sakopts populārs kultūras un vēstures piemineklis, kas ir ne tikai pagasta, bet arī novada, Latgales un Latvijas vizītkarte un prezentē pagasta kultūrmantojumu.

Bērzgales mūra baznīca celta 1776.gadā, renesanses stilā no akmeņiem. Dievnama  fasāde ir bagātīgi rotāta ar baroka stila elementiem. Bērzgales Sv.Annas Romas katoļu baznīca atrodas valsts aizsardzībā no 1967. gada 19. decembra (LPSR Ministru Padomes lēmums Nr. 596 ). Valsts aizsardzības Nr. 5799. Visā tās pastāvēšanas laikā baznīca ir aktīvi darbojusies un bijusi sava veida kultūras centrs. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā baznīcā kalpojošie priesteri daudz darba veltījuši latgaļu literatūras izdošanai un izplatīšanai, organizējuši un vadījuši Bērzgalē kori un teātri, paši rakstījuši lugas un iestudējuši tās (Sigismunds Pipiniuss, Pīters Apšinīks, Jezups Kazlass). Bērzgales baznīca kā liels sabiedriskais centrs pieminēta arī rakstnieka Antona Rupaiņa darbos „Māra mostas”, „Zemes sōļs”, „Pasaules vējos”. Arī mūsdienās katoļticīgie svētku reizēs baznīcu apmeklē kuplā skaitā.  Ģimenes ne tikai no Bērzgales, bet arī no tālākām vietām izvēlas šajā skaistajā dievnamā kristīt bērnus, laulāties, saņemt svētību kāzu un dzīves jubilejās. Sadarbībā ar kultūras namu un pagasta pārvaldi baznīcā ir notikuši akordeonistu koncerti, ir uzstājies koris „Trejkola”, Dricānu pagasta koris, Rēzeknes mūzikas skolas audzēkņi, katru gadu Ziemassvētkos koncertu sniedz meiteņu ansamblis „Knifs” un Guntra Kuzmina. Muzeja apmeklētājiem baznīca ietverta Bērzgales tūrisma maršrutā kā viens no ievērojamākajiem apskates objektiem.

Baznīcu uztur tās draudze. 2011. gadā par saziedotajiem līdzekļiem Ls 3850,00 baznīcas iekštelpās tika veikts kosmētiskais remonts. Baznīcas torņu krāsošanai 2013. gadā tika saziedoti 5700 LVL, no tiem 3000,00 LVL ziedoja Solveiga Gulau. Paldies visiem ziedotājiem, kuriem rūp draudzes dievnama saglabāšana.

Projekta „Bērzgales Romas katoļu baznīcas jumta remonts” kopējais budžets ir 11364,83 EUR. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc piešķirtais finansējums ir 100 % ELFLA publiskais finansējums.

Daila Ekimāne
projekta vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0