Bērzgales pagasta pārvalde iznomā nekustamo īpašumu

Publicēts 07.10.2014
  1. Nomas objekts – nekustamais īpašums „LAMS” – ēdnīca (turpmāk tekstā – Ēka), kopplatībā – 522,10 m2 ar kadastra numuru 7844 502 0022, adrese: Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612, kadastra numurs 7844 502 0022, būves kadastra apzīmējums 7844 002 0215 013, lietošanas mērķis – uzņēmējdarbība (veikals, ēdnīca vai tmldz.).
  2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,05 EUR/m2.
  3. Maksimālais nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.
  4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2014.gada 30.oktobrim plkst.10.00 Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.
  5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
  6. Izsoles vieta un datums – Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2014.gada 30.oktobris, plkst.11.00.
  7. Izsoles solis EUR 0,01/m2.
  8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: Mob.telef.: 28378899.
  9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā.
  10. Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis, tālrunis 28378899, e- pasts info@bērzgale.lv

Vairāk informācijas

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0