Atskats uz 2018. gadu

Publicēts 28.12.2018

LATLIT_logo_LAT_full_CMYKInterreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” partneriem 2018. gads ir bijis notikumiem pilns. No 3. maija, kad projekts tika uzsākts, līdz gada beigām paveiktas daudzas no ieplānotajām aktivitātēm, kopējā sadarbībā vienojot piecus Latvijas un divus Lietuvas partnerus. Pirmā kopīgā partneru sanāksme (kick off) notika Krāslavā 5. jūnijā. Šajā tikšanās reizē tika parakstīts Partnerības līgums un dalībnieki tika iepazīstināti ar aktivitāšu plānu, mērķiem, uzdevumiem, termiņiem, publicitāti un citiem organizatoriskiem aspektiem. Vēlāk partneru pārstāvji tikās 25. jūlijā pirmajā darba grupas (management group) sanāksmē Panevežā, Lietuvā, un vadības grupas (steering group) sanāksmē 28. septembrī Rēzeknē, risinot ar projekta aktivitātēm saistītus jautājumus un plānojot turpmākas darbības. Nozīmīgs notikums 2018. gadā bija projekta finansiāli apjomīgākās aktivitātes īstenošana – teritorijas revitalizācija. Jau jūnijā tika izsludināts iepirkums par darbu veikšanu un jūlija beigās IK “Lapsiņas – K” uzsāka revitalizācijas darbus – ēkas nojaukšanu un teritorijas sakārtošanu. Oktobra sākumā teritorijas revitalizācijas darbi tika noslēgti. Gada nogalē sekmīgi tika īstenotas 2 projekta aktivitātes pašvaldību darbinieku kompetences paaugstināšanai degradēto teritoriju sakopšanā:

  • no 29. oktobra līdz 1. novembrim organizēts mācību brauciens uz Čehiju, kur ar teritorijas plānošanu un revitalizāciju saistītie speciālisti tika iepazīti ar Prāgas pieredzi un piemēriem degradēto teritoriju atjaunošanā;
  • no 28. līdz 30. novembrim Rēzeknē notika pirmās no trim mācību cikla “Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē” apmācībām. Pašvaldību speciālisti teorētiski un praktiski pilnveidoja savas zināšanas investīciju piesaistē, kā arī izvirzīja savas idejas pašvaldības teritoriju attīstībai, saņemot speciālistu viedokli un konsultācijas.

2019. gadā plānoti nākamie mācību braucieni uz Vāciju un Nīderlandi, kā arī turpināsies mācību cikla īstenošana Paņevežā un Visaginā. Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodiskā rokasgrāmata degradēto teritoriju revitalizācijai. Rēzeknē, Daugavpilī, Visaginā un Paņevežā tiks izstrādātas četras attīstības koncepcijas un rīcības plāni pilotteritoriju attīstībai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma apmērs projektam: 442 296,58 EUR.

Sintija Batare, projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu
2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0