Apstiprināts projekts “Deju kolektīva “Rēzna” tautas tērpu un apavu iegāde”

Publicēts 02.12.2019

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 23.08.2019. apstiprināja projektu Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000006 “Deju kolektīva “Rēzna” tautas tērpu un apavu iegāde ”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt bērnu tautas deju kolektīvu “Rēzna” ar jauniem tautas tērpiem un apaviem. Paaudžu maiņas nodrošināšanai deju kolektīvā ir nepieciešams radīt apstākļus, lai deju kolektīvs būtu pilnvērtīgs ar savu identitāti un piederības apziņu kolektīvam, kuru apliecina tautas tērps.

Projekta kopējās izmaksas ir 4998,00 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4498,20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 500,00 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība “Stoļerovas pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 1.martam

Deju kolektīva “Rēzna” apavu komplekts tiks iegādāts no SIA “Kristāla kurpīte”, bet tautu tērpi - no SIA “Rota R”.

Tautas tērpu un apavu iegāde  veicinās piederības apziņu kolektīvam, dejotprieku, dažādojot Rēznas pamatskolas un Stoļerovas pagasta pasākumu organizēšanu un sadarbību ar kaimiņu pagastu iedzīvotājiem kultūras jomā. Nodrošinās tautisko deju tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu pagasta, novada un republikas mēroga pasākumos, kā arī vizualizēs deju kolektīvu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta vadītāja:
deju kolektīva “Rēzna” vadītāja Silvija Pranča
Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0