Rēzeknes novada domes sēde (17.12.2020.)

Publicēts 17.12.2020

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”
 2. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un mēnešalgas”
 3. Par grozījumiem “Kārtībā, kādā tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”
 4. Par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļa ievēlēšanu
 5. Par pakalpojumu “Specializētā darbnīca – kokapstrāde” un “Specializētā darbnīca – šūšana, rokdarbi” reģistrēšanu
 6. Par daļas no nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, iznomāšanu Latvijas Republikas Prokuratūrai
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Petuni” Bērzgales pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu
 8. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli
 9. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar pazeminātu cenu un augšupejošu soli
 10. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atcelšanu
 11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 2”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
 12. Par nekustamā īpašuma “Dārzu iela 9” Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu
 13. Par nekustamā īpašuma “Rāznas iela 47” Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu
 14. Par nekustamā īpašuma Franča Trasūna ielā 38, Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
 15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
 16. Par nekustamā īpašuma „Ieleja” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
 17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
 18. Par dzīvokļa īpašuma “Vējiņi”-(..), Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.A.
 19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Upes ielā 5, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai M.B.
 20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai J.M.
 21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Skolas ielā 21, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai E.K.
 22. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 23. Par Ismeru – Žogota ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 24. Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 25. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 26. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 27.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vaivariņi” Lendžu pagastā
 28. Par 2010.gada 7.decembra zemes nomas līguma Nr.1 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
 29. Par medību tiesību nodošanu “Mednieku biedrībai „Geikini”” Griškānu pagastā
 30. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra lēmumā „Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku klubs “Rikava”” Rikavas, Gaigalavas un Dricānu pagastā”
 31. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu E.T. Nagļu pagastā
 32. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra
 33. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
 34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
 35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar P.K. Strūžānu pagastā
 36. Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Domes sēdes ieraksts

Domes sēdes lēmumi

Domes sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0