Publicējamā informācija par divu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesību izsoli

Publicēts 02.12.2019

Nomas objekti:

1)    zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0080, adrese:  “Lobovka”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 4,56 ha.

  • Nosacītās nomas maksas apmērs  gadā  (bez PVN) 101,00 EUR (viens simts un viens eiro 00 centi), kas ir nodrošinājuma nauda, kā arī izsoles sākumcena.
  • Reģistrācijas maksa dalībai izsolē 15,00 EUR (piecpadsmit eiro 00 centi).

2)    zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0128, adrese: “Baranova”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība 2.30 ha.

  • Nosacītās nomas maksas apmērs gadā 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi), kas ir nodrošinājuma nauda, kā arī izsoles sākumcena.
  • Reģistrācijas maksa dalībai izsolē 15,00 EUR (piecpadsmit eiro 00 centi).

Reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” norēķinu kontā: AS SWEDBANK, HABALV22, LV26HABA0551046070572.

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Rēzeknes novada iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “ Kaunatas pagasta pārvalde” norēķinu kontā: AS SWEDBANK, HABALV22,  LV56HABA0551046661635

Nomas termiņš – 12 gadi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 9. decembrim  plkst.9.00, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedības kases kabinetā, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622.

Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē 2019. gada 9. decembrī, plkst.10.15.

Izsoles solis 5,00 EUR (pieci  eiro 00 centi).

Ar izsoles norises kārtību, izsolāmo zemes objektu raksturojumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē (adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads), grāmatvedības kases kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Kontaktpersona: Komisijas loceklis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldes dienesta zemes lietu speciālists Viktors Grišunovs, tālr: 26415936

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0