Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

Publicēts 02.12.2019

2019. gada 20. novembrī, izsoles  objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033, 2,70 ha platībā, nomas tiesības ieguva vienīgais izsoles dalībnieks ar zemes nomas maksu EUR 65,00 (sešdesmit pieci eiro 00 centi) (bez PVN) gadā.

Izsolītās  zemes vienības nomas līgums tika noslēgts ar SIA “ROMANDA” uz 12 (divpadsmit)  gadiem.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0