Vērēmu pagastā īstenots projekts “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”

Publicēts 06.11.2018

Oktobrī pabeigta projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” īstenošana. Projekts tika finansēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir publiskais finansējums un 2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Ir sasniegts projekta mērķis – pilnveidoti sociālie un veselību uzlabojošie pakalpojumi. Veselīga dzīvesveida veicināšanas centrā “Dzīvo vesels” pagasta iedzīvotājiem , it īpaši pusaudžiem, jauniešiem, maznodrošinātajām personām, kā arī personām ar kustību traucējumiem, ir radīta iespēja pilnvērtīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta ietvaros veikta dzīvokļa pārbūve par trenažieru zāli ar palīgtelpām, izbūvēta uzbrauktuve vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem , uzstādīts daudzfunkcionālais trenažieris, sols un statīvs ar svaru stieni, eliptiskais trenažieris, skrejceliņš un velotrenažieris.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne

trenazieri3 trenazieri5

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0