Rēzeknes novada domes sēde (18. 06. 2015.)

Publicēts 19.06.2015

1. Par SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” atskaiti par 2014. gadu

2. Par SIA „Strūžānu siltums” atskaiti par 2014. gadu

3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 7. maija saistošo noteikumu Nr.53 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu

5. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu

6. Par kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S 211 HD – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

7. Par tautas nama un Nagļu skolas telpu nomas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nagļu pagastā

8. Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā Lūznavas pagastā

9. Par dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 38-40, Maltā, Maltas pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

10. Par dzīvokļa īpašuma „Puksti”-2, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

11. Par nekustamā īpašuma „Liāna 1”, kadastra Nr.7886 004 0055, nosacītās cenas noteikšanu

12. Par nekustamā īpašuma „Zem līnijas 1”, kadastra Nr.7886 004 0020 nosacītās cenas noteikšanu

13. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015. gadam

14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 21. maija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.Ū. un zemes nomas līguma noslēgšanu Gaigalavas pagastā”

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu I.S. nekustamajam īpašumam Kaunatas pagastā

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.L. un zemes nomas līguma noslēgšanu Dricānu pagastā

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0299 sadali Ilzeskalna pagastā

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 001 3002, 7876 001 3001, 7876 001 3005 sadali un nekustamo īpašumu izveidošanu Ozolaines pagastā

19. Par V.Ž. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Audriņu pagastā

20. Par A.D. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Kaunatas pagastā

21. Par B.B. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Ozolmuižas pagastā

22. Par A.B. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Pušas pagastā

23. Par P.K. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā

24. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 001 0162, 7858 001 0188, 7858 005 0185, 7858 005 0192 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā

25. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no P.K.

26. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V.K.

27. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.Ķ.

28. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.M.

29. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no I.P.

30. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no P.P.

31. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no E.S.

32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no I.S.

33. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu O.S. Čornajas pagastā

34. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.S. Lūznavas pagastā

35. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.D. Stružānu pagastā

36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.I. Audriņu pagastā

37. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu D.B. Stružānu pagastā

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.N. Stružānu pagastā

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.O. Stružānu pagastā

40. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar V.D. Stružānu pagastā

41. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar O.U. Dricānu pagastā

42. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu J.P. Stružānu pagastā

43. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)

44. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)

45. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes apkures katlu nomaiņa”

46. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Adamovas speciālajai internātpamatskolai atlīdzības izmaksāšanai Adamovas speciālās internātpamatskolas darbiniekiem

47. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Maltas speciālajai internātpamatskolai atlīdzības izmaksāšanai Maltas speciālās internātpamatskolas darbiniekiem

48. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Tiskādu speciālajai internātpamatskolai atvaļinājuma pabalstu izmaksāšanai Tiskādu speciālās internātpamatskolas darbiniekiem.
Sēdes protokols
Sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0