Rēzeknes novada domes sēde (17.09.2015)

Publicēts 21.09.2015

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr.59 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2015. gadam”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 17. septembra noteikumu Nr.17

„Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

3. Par grozījumu Kaunatas bāriņtiesas nolikumā

4. Par grozījumiem Maltas speciālās internātpamatskolas nolikumā

5. Par Maltas speciālās internātpamatskolas direktora Ivana Bebriša atbrīvošanu no amata

6. Par administratīvo telpu, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, būvē ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 001, nomas tiesību izsoli

7. Par kustamās mantas – automašīnas AUDI 100 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Bērzgales pagastā

8. Par kustamās mantas – automašīnas VOLVO S80 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Bērzgales pagastā

9. Par kustamās mantas – autobusa PAZ 672 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Ilzeskalna pagastā

10. Par kustamās mantas – kravas furgona MERCEDES BENZ 310 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Lendžu pagastā

11. Par dzīvokļa īpašuma „Burzova 2”-1, Burzovā, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

12. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. G. Lūznavas pagastā

13. Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „IRBIS Technology” īpašumā Vērēmu pagastā

14. Par pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0113 izslēgšanu no Nautrēnu pagasta pārvaldes bilances

16. Par samaksas samazināšanu M. M. par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā

17. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.( ) sadali Audriņu pagastā

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. G. nekustamajam īpašumam ( ) Audriņu pagastā

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu J. G. nekustamajam īpašumam ( ) Griškānu pagastā

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. A. nekustamajam īpašumam ( ) Ozolaines pagastā

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu V. J. nekustamajam īpašumam ( ) Vērēmu pagastā

22. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Ilzeskalna pagastā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N. M.

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. D. Silmalas pagastā

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. G. Stružānu pagastā

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar L. S. Stružānu pagastā

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. T. Stružānu pagastā

27. Par pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” pilnvarojumu

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 20. augusta lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanai un jumta pārbūvei”

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0143 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā

30. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

Sēdes protokols
Sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0