Rēzeknes novada domes sēde (17.05.2012)

Publicēts 07.05.2012
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija saistošo noteikumu Nr.80 „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” atcelšanu” izdošanu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā
Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7850 008 0065 un ar kadastra numuru 7850 006 0072 atsavināšanu Dricānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.februāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Aizvējš” ar kadastra Nr.7858 001 0152 nosacītās cenas noteikšanu”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.februāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Rītausma 141” ar kadastra Nr.7876 001 0540 nosacītās cenas noteikšanu”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.februāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Kuļņeva” ar kadastra Nr.7858 004 0055 nosacītās cenas noteikšanu”
Par piekrišanu zemes iegūšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LATGEO invest” īpašumā Lūznavas pagastā
Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas tarifu apstiprināšanu pašvaldības dzīvojamam fondam Bērzgales pagastā
Par atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bērzgales pagastā
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Pušas pagastā
Par transportlīdzekļu un biroja pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Pušas pagastā
Par transportlīdzekļu pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā
Par masāžas iekārtas Migun iznomāšanu ģimenes ārstei Jeļenai Daņilovai Lūznavas pagastā
Par Ganafonija Uļanova nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Būvniecības enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra”
Par Pārtavas, Kaunatas, Svētiņu, Černostes, Vurvuļu ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.gadam
Par Vurvuļa ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Pridanu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Meirānu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aldi Meirānu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Lizunovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Aukstaru
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Štekelu
Par atteikumu noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar Zinaīdu Meirāni
Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar Vili Grumoldu Gaigalavas pagastā
Par Jevgeņijas Judinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0086 Feimaņu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Strūžānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Čornajas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Mākoņkalna pagastā”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0312 statusa noteikšanu Audriņu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 003 0075 un 7850 003 0066 apvienošanu Dricānu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Biznesa parks” Vērēmu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejmājas” Silmalas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420040363 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Vorobjovu Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420010299 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Galinu Vaisbergu Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0430 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sandru Lankovsku Bērzgales pagastā
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0206, iznomāšanu Vijai Jeršovai Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7852 002 0016 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Karaņevski Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0075 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Tičko Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0179 iznomāšanu Gunāram Ezerašam Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0071 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Līdumi” Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastraapzīmējumiem 7858 006 0407, 78580060498 iznomāšanu Dainim Zvīdrim Ilzeskalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0051 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Feodoru Gruznovu  Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0113 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Salu Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0204 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Šehovcovu Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastraapzīmējumu 6874 004 0035 iznomāšanu Marijai Alikai Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1676 iznomāšanuRaitim Pāvulam Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2553 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar kooperatīvo sabiedrību „Dzintars-Dārzs” Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 005 0053 iznomāšanu Ivanam Blinovam Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0514, 7880 004 0245 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Vociši Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0135 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Vocišu Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0115 iznomāšanu Sandrim Poplavskim Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0845 iznomāšanu Oksanai Šarikovai Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0268 iznomāšanu Anatolijam Petuhovam Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastraapzīmējumu 7896 003 0194 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0125 iznomāšanu Jānim Larionovam Vērēmu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0286 iznomāšanu Ludmilai Provejai Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0039 daļas, 7868 006 0181 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kornēliju Vincāni Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0072, 7868 006 0073, 7868 006 0292 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Intu Beļeviču Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0044 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Franci Leļu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0026, 7868 004 0208, 7868 004 0189, 7868 004 0107, 7868 004 0050, 7868 004 0212, 7868 004 0170, 7868 004 0042, 7868 004 0019, 7868 004 0043, 78680040239, 7868 004 0088 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kosakovski Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0039 daļas, 7868 006 0293 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Danovski Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0590 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Šehovcovu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0117 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilmāru Vaišļa Ozolaines pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0117 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Čerenkovu Ozolmuižas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0243, 7880 004 0244 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Vociši Pušas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0131 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Vocišu Pušas pagastā
Par grozījumiem 2007.gada 21.augusta zemes nomas līgumā Nr.16 ar Sergeju Čakšu Audriņu pagastā
Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma nr.122 grozīšanu ar Jeļenu Volnuhinu Audriņu pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.59 ar Jeļenu Bogdanovu Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2007.gada 20.novembra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.9 ar Sergeju Tihomirovu Kantinieku pagastā
Par 2009.gada 27.augusta zemes nomas līguma Nr.24 grozīšanu ar Sergeju Borovikovu Mākoņkalna pagastā
Par 2007.gada 30.maijā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma grozīšanu un termiņa pagarināšanu ar Albīnu Ūzulu Nautrēnu pagastā
Par 2007.gada 21. septembra zemes nomas līguma laušanu ar Ivanu Romanovu Ilzeskalna pagastā
Par 2007.gada 24.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Ludmilu Romanovu Ilzeskalna pagastā
Par zemes nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0142 ar Mariju Romanovu Rikavas pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Viktora Čača
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Edgara Svenča
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Grīnfelds”
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Kristīni Bērziņu Lendžu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Natāliju Kurmeļovu Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Tamāru Smirnovu Strūžānu pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmuma „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Veronikai Marjanovai Maltas pagastā” atcelšanu
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārītei Babrei Pušas pagastā
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistību ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Kruķu ciems) Silmalas pagastā
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistību ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Štikānu ciems) Silmalas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Kantinieku pagastā”
Par līdzfinansējuma piešķiršanu atklātam Borisa un Ināras Teterevu fonda grantu konkursam „No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Solvitai Meļņičenko Kaunatas pagastā
Par finansējuma piešķiršanu Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai
Par kustamas mantas – autobusa SETRA S 213 UL nodošanu bezatlīdzības lietošanā Kaunatas pagasta pārvaldei
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0