Rēzeknes novada domes sēde (07.04.2016.)

Publicēts 06.04.2016

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

11. Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

12. Par Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

13. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

14. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

15. Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

16. Par Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

17. Par Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

18. Par Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

19. Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

20. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes nolikumā

21. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Koki” ar kadastra Nr.7850 004 0081 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

22. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi” ar kadastra Nr.7850 002 0042 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

23. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža plašums” ar kadastra Nr.7850 001 0081 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

24. Par dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 5-17, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

25. Par nekustamā īpašuma „Asari 1” ar kadastra Nr. 7846 005 0094 nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas krasts” ar kadastra Nr.7862 001 0348 nosacītās cenas apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma „Miglas 1” ar kadastra Nr.7862 002 0163 nosacītās cenas apstiprināšanu

28. Par dzīvokļu nodošanu bez atlīdzības no Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Tiskādu bērnu namu un Tiskādu speciālo internātpamatskolu

29. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. marta lēmumā “Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes bilances”

30. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam

31. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam

32. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016. gada 17. marta lēmumā „Par V. I. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Ozolaines pagastā”

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ozolaines pagastā

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Lendžu pagastā

35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7888 013 0033 sadali Silmalas pagastā

36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0184 sadali Stružānu pagastā

37. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 15. oktobra lēmumā “Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 2. aprīļa lēmumā „Par S. Č. un M. Č. mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Griškānu pagastā”

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu J. L. nekustamajam īpašumam „..” Bērzgales pagastā

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. Z. nekustamajam īpašumam „..” Ilzeskalna pagastā

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu SIA “MYRTILLUS” nekustamajam īpašuma „Dvarči” Ozolaines pagastā

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu O. K. nekustamajam īpašumam „..” Sakstagala pagastā

42. Par grozījumiem 2007. gada 5. septembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.25 ar M.F. Audriņu pagastā

43. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu koplietošanas novadgrāvim Vērēmu un Ilzeskalna pagastā

44. Par A. K. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

45. Par V. S.nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

46. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar T. P. Ilzeskalna pagastā

47. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L. C. Lūznavas pagastā

48. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. G. Stružānu pagastā

49. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.F.Audriņu pagastā

50. Par Rēzeknes novada domes 2016. gada 21. janvāra lēmuma „Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. M. Maltas pagastā” atcelšanu

51. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.S. Čornajas pagastā

52. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.A. Stružānu pagastā

53. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu M.G. Stružānu pagastā

54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.I. Stružānu pagastā

55. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. K. Stružānu pagastā

56. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.O. Stružānu pagastā

57. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L.V. Stružānu pagastā

58. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības neatliekami sniedzamās palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

59. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

60. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Domes sēdes lēmumi

Domes sēdes protokols

Kartogrāfiskais materiāls darba kārtības punktam Nr. 43.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0