Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0279 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 24.02.2020

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7846 003 0279

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Čornajas pagasts

Atrašanās vieta: “Bārzu pļova”, Anči.

Iznomājamā platība: 0,91 ha ( zemes vienība)

Zemes vienība uzmērīta: Jā

Ierakstīta zemesgrāmatā: Jā

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: valsts ceļa aizsargjosla V564

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados ir tikusi apstrādāta. Konstatēti krūmu apaugumi. Meliorācijas sistēmas darbojas.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 28,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2020. gada 4. martam, plkst.8.45

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 4. martā, plkst.10.00.

Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507 vai 28786267.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0