Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai

Publicēts 15.08.2019

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Rāznas ielā 38 telpas, kopplatībā – 34 m2 ar kadastra numuru 7862 005 0303, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622, lietošanas mērķis – tekstilmākslas darbnīcas ierīkošana

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 1.07 EUR/m2 (viens euro, septiņi centi).

3. Izsoles objekts, telpas ar kopējo platību 34 m2

4. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi;

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 28. augustam, plkst.11.00, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē 2019. gada 28. augustā, plkst.11.00.

8. Izsoles solis EUR 0,05/m2( nulle euro, 5 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: telef.:64667002 .

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētājs Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667001 vai tālr.29224840, e-pasts sergejs.basmakovs@kaunata.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0