Nomas tiesību izsole zemes vienībai 78460030289 Čornajas pagastā

Publicēts 20.11.2018

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)
Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 78460030289
Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zeme
Administratīvā teritorija: Čornajas pagasts
Atrašanās vieta: “Kašina”
Iznomājamā platība: 1,12 ha
Zemes vienība uzmērīta: Nē
Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē
Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101
Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
Konstatēti apgrūtinājumi: minimāli, būtiski neietekmē zemes izmantošanu
Cita informācija: Augsne iepriekšējos gados ir apstrādāta, platība ir meliorēta, nav piekļuves no pašvaldības autoceļa
Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis
Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 09.12.2030.)
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 31,00 (gadā par zemes vienību)
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 6. decembrim, plkst.16.00
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 7. decembrī, plkst.10.00.
Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507.

Izsoles noteikumi

IMG_20181015_103048

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0