Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 20.05.2019

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 23. maijā, plkst.10:00

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7886 004 0068

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Sakstagala pagasts

Atrašanās vieta: “Jaundzemi”

Iznomājamā platība: 1,5 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.

Cita informācija: augsne ilgstoši nav tikusi apstrādāta. Vietām konstatēti krūmu apaugumi. Zemes vienība meliorēta. Piekļūšana Objektam tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa 8611 Ciskādi-Vorkaļi.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 38,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 23. maijam, plkst.09:00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 23. maijā, plkst.10.00.

Pieteikšanās vieta: Sakstagala pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Sakstagala pagasta zemes lietu speciālistu Andri Laizānu pa tālruni: 28305701

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0