Maltas vidusskola

Publicēts 03.03.2017

Adrese: Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630
Skolas direktore: Vinera Dimpere
Tālrunis: 64634355
e-pasts: malta@saskarsme.lv
Skolas mājas lapa: http://skola.malta.lv/

Vēsture

 • 1873. gadā ir dibināta Rozentovas pagasta skola.
 • 1876. gadā Vertukšņas sādžā par zemnieku līdzekļiem uzcelta pamatskola.
 • 1912. gadā Borovajā, tagadējā Maltā, atvēra skolu ar krievu mācību valodu.
 • Latviešu skolas pirmsākumi Maltā attiecināmi uz 1920. gadu, kad tika izveidota Vertukšnes – Rozentovas pamatskola ar krievu un latviešu valodas apmācību.
 • 1922. gadā skolu sadalīja: izveidoja Rozentovas latviešu un Vertukšnes krievu pamatskolu.
 • 1935. gadā Rozentovas 4-klasīgo pamatskolu pārdēvēja par Maltas 6-klasīgo pamatskolu.
 • 1938. gadā skolu paplašināja, jo pārcēlās uz bijušās slimnīcas ēku. Skolas ēkā ierīkoja sporta zāli.
 • 1940. gadā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā, sakarā ar obligāto 7 – gadīgo izglītību, skolu nosauca par Maltas 7 – gadīgo skolu.
 • Maltas 1. vidusskolas veidošanās sākās 1944./45.māc.g., kad Maltas 7 – gadīgajā skolā atvēra 8. klasi un skolā jau mācījās 289 skolēni.
 • 1949. gadā Vertukšnē atvēra Ezergala krievu vidusskolu.
 • 1948./49. māc. g. notika Maltas 1. vidusskolas pirmais izlaidums.
 • 1950. gadā notika izmaiņas republikas administratīvi-teritoriālajā iedalījumā. Izveidojās Maltas rajons ar centru Maltā.
 • 1952. gadā Maltā sāka būvēt jaunu vidusskolas ēku un 1953. gadā darbus pabeidza. Jaunuzceltā ēka tika nodota Maltas 2. vidusskolai, kura pārcēlās no Vertukšnes. Arī Maltas 1. vidusskolas 8.-11. klases uzsāka mācības šai ēkā. Rozentovā palika 7 –gadīga latviešu skola.
 • 1954. gadā Ezergala krievu vidusskolu pārcēla uz Maltu, uz jaunuzceltajām telpām.
 • 1959./60. māc. g. sakarā ar Maltas rajona likvidēšanu skola saņēma bijušo partijas komitejas ēku internāta vajadzībām un 1958. gadā uzbūvēto fizkultūras zāli.
 • Kad 1960. gadā Maltā atvēra palīgskolu, Maltas vidusskolai piederošās ēkas Rozentovā nodeva šīs skolas vajadzībām. Maltas 1. vidusskolai 1.-7. klases nācās izvietot vairākās Maltas ciemata ēkās.
 • 1959. gadā Maltas 2. vidusskola tika pārcelta uz bijušo rajona partijas komitejas ēku, bet Maltas 1. vidusskolas palika mācīties agrākajās telpās.
 • 1959. gadā sāka būvēt jaunu ēku Maltas 1. vidusskolai, bet, sakarā ar internātskolu veidošanos republikā, šo skolas ēku nodeva jaunatvērtajai Maltas internātskolai.
 • No 1960. gada līdz 1995. gadam pastāvēja Maltas internātskola.
 • 1962./63.māc.g. Maltas 1. vidusskolu un Maltas 2. vidusskolu apvienoja vienā – Maltas vidusskolā ar latviešu un krievu mācību valodu.
 • 1970. gadā skolas ekspluatācijā nodeva piebūvi ar 15 klašu telpām. Līdz ar to skola sāka strādāt vienā maiņā.
 • Ar 1974./75. māc.g. skola uzsāka autovadītāju sagatavošanu, kā vajadzībām uzcēla ēku apmācībām un mācību automobiļu garāžas.
 • 1978./79. māc.g. skola saņēma internāta ēku 120 skolēniem
 • 1991./92. māc. g. apvienotā Maltas vidusskola tika sadalīta, un atkal Maltā ir Maltas 1. vidusskola ar latviešu un Maltas 2. vidusskola ar krievu mācību valodu.
 • 2014. gada 1. septembrī Maltas 1. vidusskola un Maltas 2. vidusskola tika apvienotas Maltas vidusskolā.
 • Realizējot dažādus projektus, tika renovētas un siltinātas skolu ēkas. Maltas 1. vidusskolai tika piebūvēta ēdamzāle. Skolās modernizēti mācību kabineti, papildināta materiāli tehniskā bāze.

Izglītības programmas (18)

 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 • Pamatizglītības programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 • Speciālās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma
 • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

 Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi 2016./2017.m.g.

 • Kori 1.- 4., 5.-12. kl.
 • Vokālie ansambļi “Rūžeņa”, 1.- 4., 5.- 9. kl.
 • Mazie mūzikas kolektīvi 5.- 12. kl.
 • Vidusskolēnu un skolotāju vokālais ansamblis
 • Individuālais darbs ar solistiem 5.-12. kl.
 • 1.- 4. kl. popgrupa
 • 1- 4. kl.folkloras kopa
 • Tautas deju kolektīvi 2. ac kl.; 3.- 4. kl., 5.- 6. kl.
 • Ritmika 1. kl.
 • Mūsdienu dejas 2.- 4. kl.
 • Dramatiskie kolektīvi 1.- 4. kl., 10.-12. kl.
 • Individuālais darbs skatuves runas izkopšanā
 • Telpu mākslinieciski – estētiskās noformēšanas pulciņš
 • Rotkalšanas pulciņš 5.- 12. kl.
 • Latviešu valodas fakultatīvs
 • Angļu valodas fakultatīvs
 • Robotikas pulciņi 5.- 7., 8.- 9. kl
 • Volejbols meitenēm 4.-6. kl., 8.-12. kl.
 • Jauniešu klubs
 • Jaunsargi
 • Skolēnu darbošanās pašpārvaldē
 • Mazpulki 5.- 7. kl.
 • Dabaszinību laboratorija 8.-9. kl.
 • Skolēnu ZPD vidusskolā
 • Vēstures fakultatīvs
 • Matemātikas fakultatīvi
 • Dabaszinību fakultatīvi

IMG_9369 IMG_9350

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0